ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ІМ. А.П. ЧЕХОВА
ТА БІБЛІОТЕКАМИ-ФІЛІЯМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА


1. Загальні положення

1.1. Правила користування Центральною бібліотекою ім. А.П. Чехова та її бібліотеками-філіями розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
Законом України «Про культуру» (від 14.12.2010 р.) і «Типових правил користування бібліотеками в Україні» зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 р. №275 (зі змінами і доповненнями від
25.05.2001 р. №319), Статутом Комунального закладу культури «Центральна бібліотека
ім.А.П.Чехова централізованої бібліотечної системи Індустріального району м. Харкова».

1.2. Бібліотека – інформаційна, культурна, освітня організація Індустріального району м.Харкова, має універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його
в тимчасове користування фізичним і юридичним особам.

1.3. Правила користування регулюють стосунки бібліотеки
і користувачів, визначальні права і обов'язки користувачів бібліотеки.


2. Права користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні і фізичні особи України, зарубіжних країн і особи без громадянства. Кожен громадянин незалежно від соціального походження
і майнового положення, расової і національної приналежності, статі, віку, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування бібліотеками Централізованої бібліотечної системи Індустріального району м. Харкова.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, Інтернет-зал.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право безкоштовно користуватися інформацією про
склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат; зведений електронний каталог корпоративної мережі публічних бібліотек м. Харкова (окрім комерційних баз даних), безкоштовно отримувати консультаційну допомогу в пошуку і виборі джерел інформації; безкоштовно отримувати в тимчасове користування документи
з фондів бібліотек, отримувати інформацію з інших бібліотек, користуючись послугами Інтернет-залу; користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі; брати участь в заходах, які проводить бібліотека, брати участь в роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право отримати для роботи поза бібліотекою одноразово не більше
5 документів строком до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – 15 днів. Одноразове замовлення від користувача в читальних залах обмежується 5-ма примірниками,
а енциклопедії, довідники і література по мистецтву – 3-ма примірниками.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані
у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні і цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки
в читальному залі.

2.7. Видача додому документів, що мають підвищений попит, може здійснюватися
під грошову заставу по дозволу керівника, який визначає перелік таких документів.
Якщо отримані у бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем
у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то запорука зараховується
на поточний рахунок бібліотеки і використовується
на придбання або оправу бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право
отримати інформацію про них із зведеного електронного каталогу корпоративної мережі публічних бібліотек міста, а також за допомогою Інтернету.

2.9. Особи, які тимчасово мешкають в зоні обслуговування бібліотечного закладу,
мають право користуватися тільки його читальними залами або отримати документи додому під грошову заставу.

2.10. Користувачі бібліотек дитячого і юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних і спеціалізованих бібліотеках.

2.11. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.


3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису у бібліотеку громадяни пред’являють паспорт, знайомляться з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати і дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляру. У разі зміни місця проживання, вказаного в паспорті, користувач повинен повідомити про це у бібліотеку в місячний термін. Діти і підлітки до 16 років записуються у бібліотеку на підставі документу, який пред’являють їх батьки, установи або особи, під опікою яких знаходяться діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо відноситися до них; при отриманні документів може перевірити їх кількість і наявність ушкоджень і у разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документі відповідну позначку. У іншому випадку відповідальність за виявлені в книгах дефекти
несе користувач.

3.3. Кожен документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і
підтверджується підписом користувача (окрім дошкільнят і учнів 1 – 4 класів). Повернення документів завіряється підписом бібліотекаря. Документи, отримані з фондів бібліотеки,
користувач повинен повертати у встановлені терміни.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним або документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем
відповідальність несуть його батьки, учбовий заклад або установа,
під опікою яких він знаходиться.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, втрачає права відвідувати її на строк до 3-х місяців. Матеріали про злісне порушення правил
користування бібліотекою, можуть бути передані до суду відповідно до чинного
законодавства України. У разі умисного ушкодження або крадіжки видань з бібліотечних фондів, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі у бібліотеці повинні дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані
та неохайному виді у бібліотеку не допускаються. Палити дозволяється тільки
в спеціально відведеному місці.

3.8. Відвідуючи бібліотеку, читач не має права доступу до відкритих фондів з сумками
і портфелями. Гроші і цінні речі на зберігання не приймаються.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених
бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності відповідно до
законодавства України.


4. Обов’язки бібліотек по обслуговуванню користувачів

Бібліотеки зобов’язані: 4.1. інформувати користувачів про усі види послуг, які їм надає бібліотека, вт. ч. і платних, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 р. №534;

4.2. створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи у бібліотеці, надавати допомогу у відборі потрібних документів;

4.3. піклуватися про культуру обслуговування користувачів;

4.4. формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

4.5. задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань,
клубів за інтересами;

4.6. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням у бібліотеку виданих користувачам документів;

4.7. враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

4.8. створювати бібліотечні ради;

4.9. звітувати перед користувачами бібліотеки;

4.10. не використовувати відомості про користувачів бібліотеки і їх інтереси з будь-якою метою, окрім наукової, без їх згоди.


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛАМИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ «ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІМ.А.П.ЧЕХОВА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА» ТА ЙОГО БІБЛІОТЕК-ФІЛІЙ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила користування Інтернет-залами комунального закладу культури «Центральна бібліотека ім.А.П.Чехова централізованої бібліотечної системи Індустріального району м.Харкова» (надалі – бібліотеки) розроблені у відповідності до Закону України «Пробібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.1995 №3295-вр в редакції від 01.01.2017), «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2017 № 340, «Проавторське право і суміжні права» (від 23.12.1993 №3792-XII в редакції від 26.04.2017), «Маніфесту ІФЛА про Інтернет» (прийнятого 23.08.2002) сесією Ради Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА).

1.2.Головна мета Інтернет-залу – надання користувачам бібліотек безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет для одержання інформації, що відсутня вфондах бібліотек Індустріального району м. Харкова.

1.3.До роботи в Інтернет-залі допускаються тільки читачі бібліотеки, незалежно від проживання, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань (за умови оформлення реєстраційних документів).

1.4.Обслуговування користувачів здійснюється за попереднім записом, якщо немає вільних робочих місць особисто або за телефоном:

93-30-55 – Інтернет-зал Центральної бібліотеки ім. А.П. Чехова (вул. Миру, 20);

93-30-20 – Інтернет-зал Центральної дитячої бібліотеки (пр. Індустріальний, 22);

99-30-58 – Інтернет-зал бібліотеки сімейного читання № 40 (вул. Плиткова, 19);

397-01-04 – Інтернет-зал бібліотеки сімейного читання № 27 (вул. Зубарєва, 33).

1.5.Якщо користувач не може користуватися комп’ютером з технічних причин, час роботи його в Інтернет-залі не продовжується.

1.6.Персонал Інтернет-залу навчає користувачів роботі з комп’ютером, надає консультативні послуги з пошуку інформації.

1.7.Інтернет-зал бібліотеки не несе відповідальності за зміст Інтернет-сайтів, точність наведеної в них інформації.

1.8.Порушення Правил користування Інтернет-залом, зафіксоване персоналом бібліотеки, єдостатньою підставою для позбавлення можливості відвідування Інтернет-залу.

2.ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОСТУПУ В ІНТЕРНЕТ-ЗАЛ

2.1.Доступ користувача до Інтернет-залу надається в порядку черги за умови:–знайомства користувача з даними «Правилами користування Інтернет-залами…»;–наявності формуляра;–наявності вільного робочого комп’ютера.

2.2.Максимальна тривалість часу роботи за комп’ютером – 1 година

2.3.Діти та підлітки шкільного віку мають право користуватися Інтернет-залами тільки після закінчення занять у школі.

2.4.Користування комп’ютерами припиняється за 15 хвилин до закриття бібліотеки.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1.Виконувати правила користування Інтернет-залом.

3.2.Мати навички роботи з комп’ютером.

3.3.Робити копії необхідних матеріалів на перевірені антивірусом носії з дозволу працівника бібліотеки, не порушуючи авторського права та права інтелектуальної власності.

3.4.Дбайливо ставитися до обладнання, що надається йому в користування.

3.5.Знати і виконувати правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

4. КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЕНО

4.1.Самостійно займати робоче місце без дозволу працівника Інтернет-залу.

4.2.Самостійно втручатися в будь-які апаратні чи програмні конфігурації комп’ютера, встановлювати додаткове програмне забезпечення.

4.3.Перегляд ресурсів Інтернет порнографічного змісту або пропагуючи насильство.

4.4.Занесення комп’ютерних вірусів.

4.5.Копіювати матеріали, що захищені законом про авторські права.

4.6.Використовувати та розповсюджувати заборонені законодавством України матеріали.

4.7.Займатися будь-якою діяльністю, що порушує законодавство України та міжнародне законодавство.

4.8.Порушувати діловий ритм Інтернет-залом (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів, приносити їжу, приходити з явними ознаками захворювання, у нетверезому та неохайному стані.

5 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛУ

5.1.Забезпечувати права громадян на одержання безкоштовної інформації в мережі Інтернет.

5.2.Створювати умови для використання мережі Інтернет.

5.3.Надавати допомогу у відборі необхідної інформації, допомагати орієнтуватися в інформаційному просторі.

5.4.Вести реєстрацію читачів у «Зошиті реєстрації осіб, які скористувалися доступом до Інтернету».

5.5.Заносити в читацькі формуляри відомості про кожне відвідування Інтернет-залу.

5.6.Нести відповідальність за збереження інформації про персональні дані користувачів Інтернет-залу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

5.7.Інтернет-зал залишає за собою право закрити доступ до окремих ресурсів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

6.1.У разі порушення користувачем будь-якого з пунктів «Правил» адміністрація бібліотеки має право позбавити його доступу до мережі Інтернет.

6.2.За протиправні дії в мережі Інтернет та збитки, нанесені користувачем Інтернет-залу, сторонній особі або організації, користувач несе правову чи матеріальну відповідальність.

6.3.Користувач несе відповідальність за порушення норм авторського права при користуванні мережею Інтернет та неправомірний запис інформації згідно з діючим законодавством України.

Кiлькiсть переглядiв: 176