ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ІМ. А.П. ЧЕХОВА
ТА БІБЛІОТЕКАМИ-ФІЛІЯМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА


1. Загальні положення

1.1. Правила користування Центральною бібліотекою ім. А.П. Чехова та її бібліотеками-філіями розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
Законом України «Про культуру» (від 14.12.2010 р.) і «Типових правил користування бібліотеками в Україні» зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 р. №275 (зі змінами і доповненнями від
25.05.2001 р. №319), Статутом Комунального закладу культури «Центральна бібліотека
ім.А.П.Чехова централізованої бібліотечної системи Індустріального району м. Харкова».

1.2. Бібліотека – інформаційна, культурна, освітня організація Індустріального району м.Харкова, має універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його
в тимчасове користування фізичним і юридичним особам.

1.3. Правила користування регулюють стосунки бібліотеки
і користувачів, визначальні права і обов'язки користувачів бібліотеки.


2. Права користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні і фізичні особи України, зарубіжних країн і особи без громадянства. Кожен громадянин незалежно від соціального походження
і майнового положення, расової і національної приналежності, статі, віку, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування бібліотеками Централізованої бібліотечної системи Індустріального району м. Харкова.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, Інтернет-зал.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право безкоштовно користуватися інформацією про
склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат; зведений електронний каталог корпоративної мережі публічних бібліотек м. Харкова (окрім комерційних баз даних), безкоштовно отримувати консультаційну допомогу в пошуку і виборі джерел інформації; безкоштовно отримувати в тимчасове користування документи
з фондів бібліотек, отримувати інформацію з інших бібліотек, користуючись послугами Інтернет-залу; користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі; брати участь в заходах, які проводить бібліотека, брати участь в роботі бібліотечних рад.

2.4. Користувачі мають право отримати для роботи поза бібліотекою одноразово не більше
5 документів строком до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – 15 днів. Одноразове замовлення від користувача в читальних залах обмежується 5-ма примірниками,
а енциклопедії, довідники і література по мистецтву – 3-ма примірниками.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані
у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні і цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки
в читальному залі.

2.7. Видача додому документів, що мають підвищений попит, може здійснюватися
під грошову заставу по дозволу керівника, який визначає перелік таких документів.
Якщо отримані у бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем
у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то запорука зараховується
на поточний рахунок бібліотеки і використовується
на придбання або оправу бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право
отримати інформацію про них із зведеного електронного каталогу корпоративної мережі публічних бібліотек міста, а також за допомогою Інтернету.

2.9. Особи, які тимчасово мешкають в зоні обслуговування бібліотечного закладу,
мають право користуватися тільки його читальними залами або отримати документи додому під грошову заставу.

2.10. Користувачі бібліотек дитячого і юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних і спеціалізованих бібліотеках.

2.11. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.


3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису у бібліотеку громадяни пред’являють паспорт, знайомляться з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати і дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляру. У разі зміни місця проживання, вказаного в паспорті, користувач повинен повідомити про це у бібліотеку в місячний термін. Діти і підлітки до 16 років записуються у бібліотеку на підставі документу, який пред’являють їх батьки, установи або особи, під опікою яких знаходяться діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо відноситися до них; при отриманні документів може перевірити їх кількість і наявність ушкоджень і у разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документі відповідну позначку. У іншому випадку відповідальність за виявлені в книгах дефекти
несе користувач.

3.3. Кожен документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і
підтверджується підписом користувача (окрім дошкільнят і учнів 1 – 4 класів). Повернення документів завіряється підписом бібліотекаря. Документи, отримані з фондів бібліотеки,
користувач повинен повертати у встановлені терміни.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним або документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем
відповідальність несуть його батьки, учбовий заклад або установа,
під опікою яких він знаходиться.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, втрачає права відвідувати її на строк до 3-х місяців. Матеріали про злісне порушення правил
користування бібліотекою, можуть бути передані до суду відповідно до чинного
законодавства України. У разі умисного ушкодження або крадіжки видань з бібліотечних фондів, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі у бібліотеці повинні дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані
та неохайному виді у бібліотеку не допускаються. Палити дозволяється тільки
в спеціально відведеному місці.

3.8. Відвідуючи бібліотеку, читач не має права доступу до відкритих фондів з сумками
і портфелями. Гроші і цінні речі на зберігання не приймаються.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених
бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності відповідно до
законодавства України.


4. Обов’язки бібліотек по обслуговуванню користувачів

Бібліотеки зобов’язані: 4.1. інформувати користувачів про усі види послуг, які їм надає бібліотека, вт. ч. і платних, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 р. №534;

4.2. створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи у бібліотеці, надавати допомогу у відборі потрібних документів;

4.3. піклуватися про культуру обслуговування користувачів;

4.4. формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

4.5. задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань,
клубів за інтересами;

4.6. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням у бібліотеку виданих користувачам документів;

4.7. враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

4.8. створювати бібліотечні ради;

4.9. звітувати перед користувачами бібліотеки;

4.10. не використовувати відомості про користувачів бібліотеки і їх інтереси з будь-якою метою, окрім наукової, без їх згоди.ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А.П.ЧЕХОВА
ТА БІБЛІОТЕК-ФІЛІЙ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА


Інтернет-центр створено з метою надання кожному користувачеві бібліотеки можливості вільного / безплатного / доступу до світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу Інтернет. Користувачами центру можуть бути читачі бібліотеки відповідно до правил користування Центральною бібліотекою ім. А.П.Чехова та бібліотек-філій.
До роботи в центрі допускаються зареєстровані в Інтернет-центрі користувачі, які мають навички роботи на персональному комп’ютері та самостійної роботи в мережі Інтернет.
Початок і кінець сеансу роботи користувача реєструється в «Журналі реєстрації».
Режим і порядок роботи Інтернет-центр працює згідно з графіком роботи бібліотеки.
Тривалість одного сеансу роботи – 1 година / і не більше 2 годин на тиждень /.

Користувач має право:

– особисто замовити 1 годину роботи на тиждень в Інтернет-центрі. У випадку запізнення користувача більш ніж на 15 хвилин резервування знімається, а його час передається іншому користувачеві. При відсутності черги користувачі можуть продовжити
роботу протягом наступної години.

Користувач повинен:

– використовувати комп’ютер та інше обладнання в Інтернет-центрі тільки для пошуку та одержання інформації в мережі Інтернет;

– дбайливо ставитися до майна, технічного і програмного забезпечення Інтернет-центру;

– згідно з актом компенсувати матеріальний збиток, нанесений користувачем, у результаті неправильного користування обладнанням і програмним забезпеченням.

Користувачам забороняється:

– псувати обладнання;

– знищувати, додавати і модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання
або програмне забезпечення;

– зберігати на жорсткому диску особисті файли;

– порушувати діловий ритм Інтернет-центру / голосно розмовляти, користуватися
мобільними телефонами, заважати роботі іншим користувачам /;

– порушувати норми авторського права при користуванні мережею Інтернет;

– доступ до Інтернет в бібліотеці розглядається як засіб одержання інформації та
не може використовуватися для ігр, Chat, ICQ;

– переглядати та розповсюджувати заборонені законом матеріали
/ порнографію, насильство, наклеп тощо /;

– вимикати або перезапускати комп’ютер.

За порушення цих правил адміністрація залишає за собою право заборонити
відвідувачу бібліотеки користуватися Інтернетом.

У випадку будь-яких перебоїв технічного характеру відвідувач повинен повідомити про
це бібліотекаря Інтернет-центру. У такому разі йому буде призначено інший час роботи.

Працівники Інтернет-центру не несуть відповідальність за:

– зміст Інтернет сайтів та новизну або точність приведеної інформації;

– будь-який зрив у роботі з причин, незалежних від працівників Інтернет-центру.

Кiлькiсть переглядiв: 11